Етіологія, клініко-функціональні методи діагностікі міокардіодістрофії у вісокопродуктівніх корів та їх Лікування. Шарандак Павло Васильович.

Доставка дисертацій з РДБ на електронну пошту (від 20 хвилин до 2 робочих днів) Етіологія, клініко-функціональніметоди діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування Дисертація

Заголовок: Етіологія, клініко-функціональні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів та їх лікування

Довідка про оригінал: Шарандак Павло Васильович .. Етіологія, клініко-функціональні методи діагностікі міокардіодістрофії у вісокопродуктівніх корів та їх Лікування: дис … канд. вет. наук: 16.00.01 / Білоцерківській держ. аграрний ун-т. – Біла Церква, 2007. – 218арк. – Бібліогр.: Арк. 168-196.

Актуальність теми Поразка серця часто виникають вдруге як ускладнення хвороб, обумовлених порушенням обміну речовин, гінекологічних, хірургічних, інфекційних та паразитарних, при гострих або хронічних інтоксикацій організму. Виникненню їх сприяють стресові фактори – гіпокінезія, скупчення тварин, шуми наведених в дію механізмів (Paccioli D., 1999). Особливе місце серед різних незапальних поразок серця займає міокардіодистрофія. Доведено, що захворювання може виникати в результаті різних хвороб, у тому числі безпосередньо не пов’язаних з ураженням органів кровообігу (Spirito P. et al, 1994; Золотова Л.І., 2000).

міокардіодистрофія, за даними Н.М. Жукової (1987), реєструється в 27% корів, проте для її діагностики використовуються переважно загальноклінічні методи (огляд, пальпація, аускультація) і частково спеціальні (вимірювання артеріального кров’яного тиску і електрокардіографія). У той же час у медичній практиці значна увага приділяється біохімічним методам діагностики, зокрема визначення кардіоспеціфічніх ізоферментів креатинкінази (КК) і лактатдегідрогенази (ЛДГ) (Амелюшкіна В.А. з співавт, 1999). У ветеринарній медицині ферментодіагностіка хвороб серця вивчалася на собаках (Billa-dello JJ et al, 1989). Це поки перше повідомлення. Дані по активності кардіоспеціфічніх ізоферментів у корів та їх інформативності для діагностики хвороб серця відсутні. Тому проблема міокардіодистрофії залишається актуальною як у плані подальшого вивчення етіології, механізмів розвитку, так і пошуку нових інформативних методів оцінки функціонального стану серця, діагностиці патології та експериментального обгрунтування ефективних засобів лікування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційна робота є частиною наукової тематики кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського державного аграрного університету (номер держреєстрації 0104U007451), яка є складовою держбюджетної угоди 1 / 27 з Міністерством аграрної політики України "Теоретичне та експериментальне обгрунтування методів ранньої діагностики, профілактики і терапії хвороб, викликаних порушеннями метаболізму (кетоз, міокардит-, гепато-і остеодистрофія, нефротичний синдром) у високопродуктивних корів і введений-ня їх у виробництво "

Мета роботи – експериментально і теоретично обгрунтувати інформативність кардіоспеціфічніх ізоферментів КК та ЛДГ для діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

а) вивчити клінічний і біохімічний статус високопродуктивних корів різних технологічних груп: глібокотільніх, новорозтеленіх, ранньої лактації;

б) вивчити поширення міокардіодистрофії серед високопродуктивних корів;

в) вивчити етіологічні чинники, що викликають міокардіодистрофія;

г) провести оцінку клінічних і спеціальних (ЕКГ, вимірювання АКТ) методів діагностики міокардіодистрофії у високоудійних корів;

д)експериментально обгрунтувати інформативність кардіоспеціфічніх ізоферментів КК та ЛДГ для діагностики міокардіодистрофії та ефективність розробленого методу лікування високопродуктивних корів

Об’єкт дослідження – Міокардіодистрофія і гепатодістрофіі у високо-продуктивних корів

Предмет дослідження – етіологія, методи діагностики і терапії міокардіодистрофії і гепатокардіального синдрому у високопродуктивних корів.

Методи дослідження – Клінічні, морфологічний склад крові (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (активність КК-NAC, КК-МВ, ЛДГ, ЛДГ 1, АсАТ, АлАТ, загальний білок, білкові фракції, сулемовая і формоловая колоїдно-осадові проби, гемоглобін); інструментальні (вимірювання артеріального кров’яного тиску, електрокардіографія); патолого-гістологічні (серце, печінка)

Наукова новизна отриманих результатів Вперше в Україні була проведена оцінка функціонального стану серця у високопродуктивних тварин різних технологічних груп спеціальними методами: тонометрія та ЕКГ Вперше розроблені біохімічні методи діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів, засновані на визначенні активності кардіо-специфічних ізоферментів КК та ЛДГ, посилено елімінуються в кров внаслідок порушення гістоструктури кардіоміоцитів і виходу в міжклітинний простір. гіперферментемії кардіоспеціфічніх ізоферментів і їх співвідно-рішення із загальною активністю дає можливість експериментально обгрунтувати раціональність комплексного лікування міокардіодистрофії. Вивчено патогенез, методи діагностики та лікування гепатокардіального синдрому у високо-продуктивних корів

Практичне значення отриманих результатів Результати проведених досліджень поглиблюють сучасні знання з етіології, патогенезу та лікування міокардіодистрофії і гепатокардіального синдрому у високопродуктивних корів. Встановлені фізіологічні ліміти активності креатинкінази, лактатдегідрогенази та їх кардіоспеціфічніх ізоферментів На основі отриманих даних по активності ізоферментів КК та ЛДГ розроблені методи ранньої діагностики міокардіодистрофії у високопродуктивних корів. Вивчено методи діагностики гепатокардіального синдрому. Розроблено та апробовано схема лікування корів, хворих міокардіодистрофія, і з гепатокардіальнім синдромом

Результати досліджень увійшли до методичних рекомендацій "Внутрішні хвороби високопродуктивних корів (етіологія, діагностика, лікування та профілактика)" / В. І. Левченко, І.П. Кондрахін, В. В. Сахнюк та ін – Біла Церква, 2007 .- 64 с.), Затверджені НМК Державного департаменту ветеринар-ної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол № 3 від 20.12.2006г.

Особистий внесок здобувача Дисертант самостійно виконав усі клініко-експериментальні дослідження, проаналізував отримані результати, теоретично обгрунтував їх і узагальнив у висновках і пропозиціях. Гістологічні дослі-дження серця і печінки проведені разом з доцентом кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та патологічної анатомії Білоцерківського ДАУ І. В. Пап-ченко

Апробація результатів дисертації проводилася на 4-х міжнародних наукових конференціях: "Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки і практики" (м. Львів, 9-10 червня 2005), "Проблеми неінфекційної патології тварин" (м. Біла Церква, 3-4 листопада 2005 ), "Наукові і практичні аспекти ветеринарної медицини в Україну" (м. Біла Церква, 27-28 вересня 2006 р.), "Актуальні проблеми ветеринарної медицини" (м. Харків, 24-25 квітня 2007); Всеукраїнській науковій конференції "Майбутнє ветеринарної медицини, біології та біотехнології "(м. Луганськ, 26-28 квітня 2005) та внутрішньо-вузівських конференціях молодих вчених, докторантів і аспірантів" Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті "(м. Біла Церква, 19 травня 2005 р.; 17 травня 2006), "Сучасні проблеми ветеринарної медицини" (м. Біла Церква, 24-26 жовтня і 23-25 ??листопада2006)

Публікації Результати експериментальних досліджень опубліковані в 6 статтях, що вийшли у фахових виданнях: "Віснику Білоцерківського державного аграрного університету" (3), "Збірнику наукових праць Луганського національного аграрного університету" (1), Науковому віснику Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького (1); збірнику наукових праць Вологодська обласна наукова універсальна (1) і методичних рекомендаціях.

Актуальність тими. Ураження серця найчастіше вінікають вторинна Як ускладнення хвороб, зумовленіх порушеннях обміну речовін, гінекологічніх, хірургічніх, інфекційніх та паразитарних, за гострий або хронічніх інтоксікацій організму. Виникненню їх спріяють стресові фактори – гіпокінезія, скупчення тварин, шуми приведення у дію механізмів (Paccioli D., 1999). Особливе Місце Серед різноманітніх незапальніх ураження серця посідає міокардіодістрофія. Доведено, Що захворювання Може вінікаті внаслідок різніх хвороб, у тому чіслі безпосередню не пов’язаних з ураження органів кровообігу (Spirito P. et al., 1994; Золотова Л.І., 2000).

Міокардіодістрофія, за данімі Н.М. Жукової (1987), реєструється у 27% корів, протікають для її діагностікі використовуються переважно загальноклінічні методи (огляд, пальпація, аускультація) i Частково спеціальні (вімірювання артеріального кров’яного лещата та електрокардіографія). У тієї ж годину у медічній практіці значная УВАГА пріділяється біохімічнім методам діагностікі, зокрема визначення кардіоспеціфічніх ізоферментів креатінкіназі (КК) i лактатдегідрогеназі (ЛДГ) (Амелюшкіна В.А. з співавт., 1999). У ветерінарній медицині ферментодіагностіка хвороб серця Вивчай на собаках (Billa-dello JJ et al., 1989). Це Поки Що Перші Повідомлення. Дані Щодо актівності кардіоспеціфічніх ізоферментів у корів та їх інформатівності для діагностікі хвороб серця відсутні. Тому проблема міокардіодістрофії залішається актуально Як у плані подалі Вивчення етіології, механізмів розвитку, так и пошуки новіх інформатівніх методів оцінкі функціонального стану серця, діагностікі патології та експериментального обгрунтування ефективних засобів Лікування.

Зв’язок роботи з науковим програмами, планами, темами. Дісертаційна робота є частин наукової тематики кафедри терапії та клінічної діагностікі Білоцерківського державного аграрного універсітету (номер держреєстрації 0104U007451), Яка є складовою держбюджетної угідь 1 / 27 з Міністерством аграрної політики України "Теоретично та експериментальне обгрунтування методів ранньої діагностікі, профілактікі и терапії хвороб, спрічіненіх розлади метаболізму (кетоз, міокардіо-, гепато-і остеодістрофія, нефротичний синдром) у вісокопродуктівніх корів та впроваджено-ня їх у виробництво ".

Мета роботи – експериментально и теоретично обгрунтувати інформатівність кардіоспеціфічніх ізоферментів КК та ЛДГ для діагностікі міокардіодістрофії у вісокопродуктівніх корів.

Для досягнення мети Необхідно Було вірішіті наступні завдання:

а) вівчіті клінічній та біохімічній статус вісокопродуктівніх корів різніх технологічних груп: глібокотільніх, новорозтеленіх, ранньої лактації;

б) вівчіті Поширення міокардіодістрофії Серед вісокопродуктівніх корів;

в) вівчіті етіологічні фактори, Що спричиняють міокардіодістрофію;

г) провести оцінку клінічніх и спеціальніх (ЕКГ, вімірювання АКТ) методів діагностікі міокардіодістрофії у вісокоудійніх корів;

д) експериментально обгрунтувати інформатівність кардіоспеціфічніх ізоферментів КК и ЛДГ для діагностікі міокардіодістрофії та Ефективність розроблення методу Лікування вісокопродуктівніх корів.

Об’єкт Дослідження – Міокардіодістрофія та гепатодістрофія у високо-продуктивних корів.

Предмет дослідження – етіологія, методи діагностікі и терапії міокардіодістрофії та гепатокардіального синдрому у вісокопродуктівніх корів.

Методи Дослідження – Клінічні, морфологічнійсклад крові (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (актівність КК-NAC, КК-МВ, ЛДГ, ЛДГ1, АсАТ, АлАТ, Загальний білок, білкові фракції, сулемовая и формоловая колоїдно-осадові проби, гемоглобін); інструментальні (вімірювання артеріального кров ‘ яного лещата, електрокардіографія); патолого-гістологічні (серце, печінка).

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні Була проведена Оцінка функціонального стану серця у вісокопродуктівніх тварин різніх технологічних груп спеціальнімі методами: тонометрією та ЕКГ. Вперше розроблені біохімічні методи діагностікі міокардіодістрофії у вісокопродуктівніх корів, Що грунтуються на візначенні актівності кардіо-спеціфічніх ізоферментів КК и ЛДГ, які посил елімінуються в кров внаслідок Порушення гістоструктурі кардіоміоцітів та вихід у міжклітінній простір. Гіперферментемія кардіоспеціфічніх ізоферментів та їхнє співвідно-шення Із загально актівністю дає можлівість експериментально обгрунтувати раціональність комплексного Лікування міокардіодістрофії. Вівчені патогенез, методи діагностікі та Лікування гепатокардіального синдрому у високо-продуктивних корів.

Практичне Значення одержаних результатів. Результати проведення досліджень погліблюють Сучасні знання з етіології, патогенезу и Лікування міокардіодістрофії та гепатокардіального синдрому у вісокопродуктівніх корів. Встановлені фізіологічні ліміті актівності креатінкіназі, лактатдегідрогеназі та їх кардіоспеціфічніх ізоферментів. На Основі Отримання Даних Щодо актівності ізоферментів КК и ЛДГ розроблені методи ранньої діагностікі міокардіодістрофії у вісокопродуктівніх корів. Вівчені методи діагностікі гепатокардіального синдрому. Розроблено та апробована схема Лікування корів, хвороби на міокардіодістрофію, та з гепатокардіальнім синдромом.

Результати досліджень увійшлі до методичних рекомендацій "Внутрішні хвороби вісокопродуктівніх корів (етіологія, діагностика, Лікування и профілактика)" / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Сахнюк та ін. – Біла Церква, 2007. – 64 с.), Затверджені НМК Державного департаменту ветеринар-ної медицини Міністерства аграрної політики України, протокол № 3 від 20.12.2006 р.

Особистий Внесок здобувача. Дісертант самостійно виконав Усі клініко-експеріментальні Дослідження, проаналізував одержані результати, теоретично обгрунтував їх та узагальнів у висновка и пропозіціях. Гістологічні дослі-дження серця та печінкі проведені разом з доцентом кафедри ветеринарно-санітарної експертизи и патологічної анатомії Білоцерківського ДАУ І.В. Пап-ченко.

Апробація результатів Дисертації проводити на 4-х міжнародніх наукових конференціях: "Стан, проблеми та перспективи сучасної аграрної науки и практики" (м. Львів, 9-10 червня 2005 р..), "Проблеми неінфекційної патології тварин" (м. Біла Церква, 3-4 листопада 2005 р.), "Наукові та практичні аспекти ветеринарної медицини в Україні" (м. Біла Церква, 27-28 вересня 2006 р.), "Актуальні проблеми ветеринарної медицини" (м. Харків, 24-25 квітня 2007 р.) ; Всеукраїнській Науковій Конференції "Майбутнє ветеринарної медицини, біології та біотехнології" (м. Луганськ, 26-28 квітня 2005 р..) i внутрішньо-вузівськіх конференціях молодих вчених, докторантів та аспірантів "Наукові пошуки молоді у третьому тісячолітті" (м. Біла Церква , 19 травня 2005 р.; 17 травня 2006 р.), "Сучасні Проблеми ветеринарної медицини" (м. Біла Церква, 24-26 жовтня и 23-25 ??листопада 2006 р.).

Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані у 6 стаття, Що Вийшли у фахових виданнях: "Віснику Білоцерківського державного аграрного університету" (3), "Збірніку наукових праць Луганського національного аграрного університету" (1), Наукова віснику Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького (1); збірніку наукових праць Харківської державної академії зооветерінарної (1) та методичних рекомендаціях.

УВАГА робота українською мовою. Для перекладу на російську мову Ви можетескористатися перекладачем, який отримаєте після замовлення даної роботи БЕЗКОШТОВНО.

Кошик Кабінет Схожі роботи:

Електронні дисертації, дисертаційний зал, бібліотека дисертацій РДБ,

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.