Оптимізація вибору методу лікування у хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок

Бібліотечний каталог російських та українських дисертацій

Кукольнікова Олена Львівна. Оптимізація вибору методулікування у хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок: Дис … кандидата медичних наук: 14.00.27 / Кукольнікова Олена Львівна; [Місце захисту: ГОУВПО "Самарський державний медичний університет"] .- Самара, 2006 .- 132 с.: іл.

1.1 Сучасні уявлення про патогенез та класифікації вторинного лімфостазу нижніх кінцівок 8

1.2 Діагностика вторинного лімфостазу нижніх кінцівок 18

1.3 Лікування хворих вторинним ліфостазом нижніх кінцівок 23

«Якість життя» – як критерій ефективності лікування хворих … 34

Глава 2. Клінічна характеристика хворих, методи обстеження і лікування 37

2.5 Методики статистичної обробки отриманих результатів 65

Глава 3. Результати обстеження та лікування хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок 68

3.1.Оценка результатів лікування хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок з точки зору доказової медицини 88

Незважаючи на певні успіхи, досягнуті в лікуванні хворих з порушеннями периферичного лімфовідтоку, результат лікування хворих з порушенням лімфовідтоку не задовольняє лімфології (Покровський А.В. та співавт., 2005; Бубнова Н.А., 2005). Існуючі способи консервативного і оперативного лікування недостатньо ефективні, а резекційних операції є травматичними, часто приводять до розвитку ускладнень. Обнадійливі результати були отримані після впровадження в клінічну практику операцій зі створення лімфовенозная і лімфонодуловенозних анастомозів. В останніх рішеннях з’їздів та симпозіумів, присвячених цій проблемі, відзначена перспективність цього напряму в лікуванні лімфатичних набряків нижніх кінцівок. Однак ці втручання приносять полегшення далеко не всім хворим (Бубнова Н.А., 2002; Покровський А.В., 2005; Золотаревський В.Я., 2005; Савченко Т.В., 2005) і часто мають лише тимчасовий ефект (Kaufimann A. et al., 1996). Це багато в чому пояснюється порушенням дренажної функції лімфатичних судин, оскільки основним фактором лімфовідтоку є спонтанна скорочувальна здатність лімфангіонов, які є структурно-функціональною одиницею лімфатичної системи (Бубнова Н.А., 2005; Борисова Р.П., 2005; Борисов А.В. , 2005).

Соціальна значущість проблеми визначається тим, що хворі вторинним лимфостазом нижніх кінцівок знаходяться в основному у віці, що характеризується найбільшою працездатністю та соціальною активністю (Бородін Ю.І., 2005; Князєва Т.А., 2005; Ларіонов А.А., 2005). У теперішній час всіма клініцистами безперечно визнається, що підвищення ефективності лікування хворих можливий при комплексній оцінці причин, характеру і прояви порушень периферичного лімфовідтоку (Шалімов Н.П. і співавт., 2000). Проте до цих пір відсутні об’єктивні способи оцінки значущості численних діагностичних методів, конкретних критеріїв у виборі способу оперативного та консервативного лікування. Вимагає патогенетичного обгрунтування з сучасних уявлень обгрунтована консервативна і післяопераційна терапія (Жуков Б.М., 2004; ФІОНІК О.В. та співавт., 2005). Віддалені результати вивчені лише у обмежених груп хворих, що не дозволяє остаточно судити про доцільність різних методів лікування. Недостатньо вивчені причини незадовільних результатів хірургічного лікування, питання трудової та соціальної реабілітації (Бубнова Н.А., 2002; Жуков Б.М., 2004; Покровський А.В. та співавт., 2005).

Таким чином, актуальні питання патогенезу, діагностики та лікування потребують подальшого вивчення, перш за все з позиції доказової медицини.

Розробка оптимальної тактики лікування хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок шляхом раціонального використання ефективних методів діагностики та лікуванняз урахуванням якості життя пацієнта.

1. Оцінити анатомічне і функціональний стан лімфатичних судин у хворих з вторинним лимфостазом нижніх кінцівок.

2. Розробити алгоритм лікувальної тактики у хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок.

3. Оцінити ефективність застосування різних факторів неіонізуючого випромінювання у комплексній діагностиці та лікуванні хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок.

4. Вивчити віддалені результати комплексного лікування хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок з позиції доказової медицини.

5. Оцінити якість життя і значення основних клінічних і соціальних показників.

Розроблено алгоритм лікувальної тактики у хворих з вторинним лимфостазом нижніх кінцівок в залежності від ступеня ураження.

Визначено комплекс консервативних заходів, що забезпечують ефективне лікування, а також післяопераційну реабілітацію хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок

Зроблена оцінка якості життя хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок з використанням актуріальних таблиць і значень кумулятивного показника.

Вивчено віддалені результати лікування хворих з вторинним лимфостазом нижніх кінцівок з позиції доказової медицини.

Застосування факторів неіонізуючого випромінювання дозволяє підвищити інформативність діагностичного процесу у хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок.

Впровадження розробленого лікувального алгоритму сприяє поліпшенню перебігу вторинного лімфостазу (прискорює регрес основних клінічних симптомів), підвищенню якості життя пацієнтів, зниження відсотка інвалідизації пацієнтів.

Розрахунок кумулятивних показників відкриває можливості прогнозування перебігу захворювань у віддалені терміни спостереження та визначення показань до того чи іншого методу лікування.

Результати дослідження впроваджені в практику роботу судинного відділення клініки госпітальної хірургії Самарського державного медичного університету. Матеріали дисертації входять в програму семінарських занять для студентів на кафедрі госпітальної хірургії

Самарського державного медичного університету. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 4 – у центральній пресі.

Матеріали дисертації повідомлені на Республіканській науковій конференції молодих вчених медичних вузів Росії (Самара, 1999), на V наукової конференції молодих вчених «Регіональна медична наука: тенденції та перспективи розвитку» (Самара, 2004), на Міжнародному конгресі хірургічному «Нові технології в хірургії» (Ростов-на-Дону, 5-7 жовтня 2005), Всеросійській конференції хірургів присвячена 85-річчю член-кореспондента АМН СРСР, заслуженого діяча наук Російської Федерації, професора Р.П. Аскерханова (Махачкала, 27-28 жовтня 2005).

Дисертація викладена на 144 сторінках і складається з вступу, огляду літератури, 2 глав власних спостережень, висновків, висновків, практичних рекомендацій, бібліографічного списку. Список літератури включає 251 назву, у тому числі 158 вітчизняних і 93 іноземних. Ілюстрації: 27 таблиць, 28 малюнків, 6 клінічних прикладів.

1. Стан периферичного лімфовідтоку у хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок залежить від ступеня захворювання.

2. Застосування факторів неіонізуючого випромінювання є ефективним компонентом лікування хворих вторинним лимфостазом нижніх кінцівок.

3. Розроблений лікувальний алгоритм залежно від ступеня тяжкості захворювання дозволяє поліпшити безпосередні та віддалені результати лікування та якість життя пацієнтів.

4.Математіческіе моделі, побудовані для різних показників якості життя, дозволяють прогнозувати перебіг захворювання і збереження ефекту по досліджуваному ознакою.

Оптимізація діагностики і вибір методу хірургічного лікування псевдокист підшлункової залози

Діагностика і вибірметоду лікування рецидивів варикозної хвороби нижніх кінцівок

Роль відеотораскопіі в діаностіке та виборі методу лікування спонтанного пневмотораксу

Вибір методу оперативного лікування хвороби Пертеса у дітей [Електронний ресурс]

Вибір методу хірургічного лікування хворих гострим тромбозом гемороїдальних вузлів [Електронний ресурс]

Вибір методу хірургічного лікування вродженої лійкоподібної деформації грудної кленткі у дітей [Електронний ресурс]

Клініко-функціональне обгрунтування вибору методу оперативного лікування у хворих з медіальними переломами шийки стегнової кістки

Порівняльна оцінка і вибір методів оптимального лікування пацієнтів з випаданням прямої кишки

Ультрасонографічні оцінка венозного рефлюксу у виборі методу хірургічного лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок

Також:

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.